Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2011

ze dne 8. prosince 2011,

kterou se mění obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 2/2010, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2011.

Zastupitelstvo obce Heřmaň na základě svého usnesení č. 320 ze dne 8. prosince 2011, podle § 84 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Článek č. 4, OZV č. 2/2010, se částečně mění takto :

 

     1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

          a)   z částky 20,- Kč za kalendářní rok a

          b)   z částky 380,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz   

                 netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

                 Náklady činily 117.000,- Kč, příspěvek obce 24.000,- Kč.

                197 občanů a 66 objektů k rekreaci, tj. 379,59 Kč/občana, zaokrouhleno 380,- Kč. 

 

Článek č. 6, OZV č. 2/2010, se částečně mění takto :

2.    Úleva se poskytuje:

                Sazba poplatku pro fyzické osoby do 15-ti let věku dle čl. 2, odstavce 1, se snižuje na polovinu sazby poplatku uvedeného v čl. 4,  

                odstavce 1, tj. činí 200,-

               Pozn: Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí  

              z  poplatkové povinnosti. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému  

              zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

 

Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení.

Ostatní články OZV č. 2/2010 zůstávají v platnosti.

 

 

    ……………………………….                                               …………………………….

                  Jan Šuster                                                                           Ing. Václav Pexa

             zástupce starosty                                                                        starosta obce