Úřední deska
NOUZOVÝ STAV - vyhlášení

usnesení viz příloha


Mimořádné opatření KHS ČB

opatření ohledně COVID-19 pro školy apod.


ÚP Borovnice

dále viz příloha


Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - vlastníkům nemovitostí

viz přílohy


Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

dle zákona o lesích...viz příloha


Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v ČB- COVID-19

- informace o povinném nošení roušek na úřadech, zdravotnických zařízení, lékárnách a zař. sociál. služeb
dále viz příloha s celým znění nařízení.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 11.06.2020 od 08:00 do 11.06.2020 -16:00.
Vypnutá oblast: Heřmaň č.p. 1; 17; 18; 19; 31; 40; 52; 54; 67; 71; 75
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení.


Aktuální informace ke koronavirové nákaze

v příloze naleznete aktuální dokumenty vydávané ministerstvem...


Mimořádné opatření Min. zdravotnictví - senioři

týká se nakupování seniorů nad 65 let v čase od 7:00 do 9:00 hod., dále viz příloha


Nařízení hejtmanky Jihočeské kraje č. 1/2020 ze dne 18.3.2020

k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví...viz příloha


ZRUŠENO - Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanům, že plánovaný dubnový svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se nebude konat z důvodu šíření koronavirové nákazy.
Náhradní termín bude naplánován na podzim.


Informace k odpadům

Likvidace jedlých olejů a tuků od domu

Nově od 1. 2. 2020 může každý občan umístit uzavřenou PET láhev s použitým jedlým olejem či tukem na nádobu s komunálním odpadem ve svozový den.
Dále je možno láhve s olejem odkládat na sběrné místo - oranžová nádoba u vstupu do OÚ.


Odpady- nová sběrná nádoba na olej a tuky (potravinářské)

Informujeme, že před vstupem do OÚ Heřmaň je umístěna nová sběrná nádoba na oleje a tuky použité z kuchyní (rostlinné a fritovací oleje). Použité oleje ukládejte v uzavřené plastové láhvi. Do nádoby nepatří motorové a jiné technické oleje (určeny na sběrný dvůr či jarní svoz nebezpečných odpadů).


Opatření obecné povahy

OOP dle ust. §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ...dále viz příloha


Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
- dále viz příloha níže


Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


Úřední deska - archiv změn