Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

VV Ministerstva zemědělství, viz příloha


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vzhledem k chystané novele zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která má nabýt účinnosti dnem 1.1.2020, vydalo zastupitelstvo obce Heřmaň novou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, viz příloha níže.


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Vzhledem k chystané novele zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která má nabýt účinnosti dnem 1.1.2020, vydalo zastupitelstvo obce Heřmaň novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, viz příloha níže.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025 - viz příloha


Návrh rozpočtu obce Heřmaň na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Heřmaň na rok 2020 - viz příloha


Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 12.12.2019od 10:00 hod. dále viz příloha


NABÍDKA KNIHY - Doudlebsko od jara do zimy

Nová kniha Jana Šimánka - Doudlebsko od jara do zimy (výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech), 2019 je k zakoupení na OÚ Heřmaň v úředních hodinách za zvýhodněnou cenu, množství knih je omezené.


Odpady- nová sběrná nádoba na olej a tuky (potravinářské)

Informujeme, že před vstupem do OÚ Heřmaň je umístěna nová sběrná nádoba na oleje a tuky použité z kuchyní (rostlinné a fritovací oleje). Použité oleje ukládejte v uzavřené plastové láhvi. Do nádoby nepatří motorové a jiné technické oleje (určeny na sběrný dvůr či jarní svoz nebezpečných odpadů).


Opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice

viz příloha - předkládá Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly


Opatření obecné povahy

OOP dle ust. §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ...dále viz příloha


Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
- dále viz příloha níže


Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


Úřední deska - archiv změn