Úřední deska
Dražební vyhláška
Oznámení o přerušení dodávky elekt. energie

plánovaná odstávka el. energie dne 19.4.2021 od 9:00 do 11:00 hod. v části obce Heřmaň (č.p. 2, 16, 69, e.č. 138) a část obce Plav


Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů

letošní jarní svoz bude probíhat dne 24. 4. 2021 v 11:10 hod.
S ohledem na zhoršený provoz na komunikacích bude místo svozu přesunuto k hlavní bráně na pilu - rozcestí naproti býv. kravína. Prosím odpady přivážejte pouze v sobotu.
Svoz se nevztahuje na ETERNIT!


Výskyt ptačí chřipky - upozornění pro občany

Vzhledem k možnému šíření onemocnění žádáme chovatele (drobnochovy) drůbeže k řádnému dodržování zvýšené biologické bezpečnosti tak, aby bylo minimalizováno riziko kontaktu volně žijícího ptactva s domácí drůbeží. Doporučujeme potravu a napájení pro drůbež zajišťovat ve vnitřních ubikacích, kde nehrozí riziko kontaminace potravy a vody. Úhyn drůbeže a dalšího ptactva je potřeba nahlásit.
Pozitivní nález viru H5N8 u volně žijícího ptactva byl zjištěn v k. ú. Haklovy Dvory a v dalších obcích v ORP Č.B.


Uzavírka silnice Roudné - Plav

UZAVÍRKA
silnice č. III/15529 Roudné - Plav při výstavbě přeložky silnice v souvislosti s výstavbou dálnice D3
termín uzavírky: 1. 2. 2021 - 30. 4. 2021


Pojízdná prodejna

Od středy 4.11.2020 bude v obci pravidelně zastavovat pojízdná prodejna potravin paní Návarové. Po příjezdu na náves se vždy oznámí houkáním. K prodeji bude čerstvé pečivo, maso a další potraviny, základní drogistické zboží. Po dohodě lze zastavit i u domu.
každá STŘEDA --- u obecního úřadu --- ve 13:30 hod.


Aktuální informace - nová krizová opatření Vlády ČR - COVID-19 - ze dne 21.10.2020

viz přílohy


Informace pro občany

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
- knihovna bude uzavřena v souvislosti s vládními nařízeními od 22. 10. 2020 do odvolání.


Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - vlastníkům nemovitostí

viz přílohy


Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

dle zákona o lesích...viz příloha


Mimořádné nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v ČB- COVID-19

- informace o povinném nošení roušek na úřadech, zdravotnických zařízení, lékárnách a zař. sociál. služeb
dále viz příloha s celým znění nařízení.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 11.06.2020 od 08:00 do 11.06.2020 -16:00.
Vypnutá oblast: Heřmaň č.p. 1; 17; 18; 19; 31; 40; 52; 54; 67; 71; 75
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení.


Mimořádné opatření Min. zdravotnictví - senioři

týká se nakupování seniorů nad 65 let v čase od 7:00 do 9:00 hod., dále viz příloha


Nařízení hejtmanky Jihočeské kraje č. 1/2020 ze dne 18.3.2020

k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví...viz příloha


Informace k odpadům

Likvidace jedlých olejů a tuků od domu

Nově od 1. 2. 2020 může každý občan umístit uzavřenou PET láhev s použitým jedlým olejem či tukem na nádobu s komunálním odpadem ve svozový den.
Dále je možno láhve s olejem odkládat na sběrné místo - oranžová nádoba u vstupu do OÚ.


Opatření obecné povahy

OOP dle ust. §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ...dále viz příloha


Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
- dále viz příloha níže


Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


Úřední deska - archiv změn