Úřední deska
Oznámení o odstávce elektrické energie
Aukční vyhláška

prodej pozemků ve vlastnictví státu, viz příloha


Informace k odpadům

Likvidace jedlých olejů a tuků od domu

Nově od 1. 2. 2020 může každý občan umístit uzavřenou PET láhev s použitým jedlým olejem či tukem na nádobu s komunálním odpadem ve svozový den.
Dále je možno láhve s olejem odkládat na sběrné místo - oranžová nádoba u vstupu do OÚ.


Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

program a pozvánka v příloze níže...


Tříkrálová sbírka 2020 - výsledek

Děkujeme všem dárcům za dary i dětem - koledníkům za pěkné koledování, vybráno v obci bylo 8 021,-. Výsledek za farnost v příloze.


Informace k dani z nemovitých věcí

leták s informací o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020 viz příloha.


NABÍDKA KNIHY - Doudlebsko od jara do zimy

Nová kniha Jana Šimánka - Doudlebsko od jara do zimy (výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech), 2019 je k zakoupení na OÚ Heřmaň v úředních hodinách za zvýhodněnou cenu, množství knih je omezené.


Odpady- nová sběrná nádoba na olej a tuky (potravinářské)

Informujeme, že před vstupem do OÚ Heřmaň je umístěna nová sběrná nádoba na oleje a tuky použité z kuchyní (rostlinné a fritovací oleje). Použité oleje ukládejte v uzavřené plastové láhvi. Do nádoby nepatří motorové a jiné technické oleje (určeny na sběrný dvůr či jarní svoz nebezpečných odpadů).


Opatření obecné povahy

OOP dle ust. §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ...dále viz příloha


Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

opatření obecné povahy,

kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
- dále viz příloha níže


Informace o akcích podporovaných Jihočeským krajem

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


Úřední deska - archiv změn