Úřední deska

Informace pro občany - odstranění dřevin ohrožujících elektrické vedení

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin viz příloha

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN)/       Ochranné pásmo/       Výška porostu

Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost.

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí /   Bezpečná vzdálenost pro práci /   Vzdálenost porostu od vedení Vedení NN |

nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5m.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení. V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených. Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz

EG.D

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
edg-orez.docx 15.3 Kb
edg-orez1.pdf 54.5 Kb