Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

o místním poplatku ze psů

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
 
č. 2/2011
 
ze dne 8. prosince 2011,
 
kterou se mění obecně závazná vyhláška (OZV)
 
místním poplatku ze psů, č. 3/2010, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2011.
 
Zastupitelstvo obce Heřmaň na základě svého usnesení č. 320 ze dne 8. prosince 2011, podle § 84 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
 

Článek č. 5, OZV č. 3/2010, se mění takto :

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)

za prvního psa

100 Kč

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč

     

c)

       

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského   nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

 

100 Kč

              

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení

100 Kč

 

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení.

Ostatní články OZV č. 3/2010 zůstávají v platnosti.

……………………………….                                                     …………………………….

              Jan Šuster                                                                                  Ing. Václav Pexa

         zástupce starosty                                                                               starosta obce